ostatnio byliśmy...

Piknik historyczny-Porabka

Noc Muzeów-Kostrzyn

Österreich - Das ende

Na Pragę

Operacja Kozica

Bój o Kołobrzeg

Arnswalde w ogniu

Cunzendorf unter dem Walde 1945

Lettland 1944

nasz udział w filmach:


Untitled Document

:: szczegółowe dane stowarzyszenia

Nazwa: Stowarzyszenie Kolekcjonersko Historyczne
Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Festung Breslau"
siedziba: ul. Ratajów 13/1, 52-230 Wrocław, Polska
nr KRS: 0000353117
nr NIP: 899-269-43-39
nr REGON: 021275114
konto bankowe:
BZ WBK S.A.
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Festung Breslau"
ul Ratajów 13/1, 52-230 Wrocław
nr konta 77-1090-2398-0000-0001-1423-3835

STATUT
Stowarzyszenia Kolekcjonersko-Historycznego
"Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1.
1. Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Historyczne "Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną Stowarzyszeniem, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie może także używać nazw skrótowych: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau, GRH Festung Breslau, GRH FB.

§ 2.
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 4.
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych.

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 
§ 6.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Popularyzowanie światopoglądu opartego na przywiązaniu do tolerancji i szacunku dla wielokulturowości,
2. Popularyzowanie wiedzy o II wojnie światowej,
3. Popularyzowanie historii Wrocławia i Śląska, w szczególności okresu 1939-1945,
4. Popularyzowanie idei oraz wiedzy z dziedziny rekonstrukcji historycznej, kolekcjonerstwa i strzelectwa
5. Odtwarzanie umundurowania, wyposażenia i ekwipunku wojsk biorących udział w II Wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wojsk walczących o Festung Breslau,
6. Kolekcjonowanie umundurowania, wyposażenia, ekwipunku i pojazdów wojsk biorących udział w II Wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem wojsk walczących o Festung Breslau,
7. Kolekcjonowanie uzbrojenia, w szczególności broni strzeleckiej, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
8. Opieka nad ruchomymi i nieruchomymi zabytkami militarnymi w szczególności związanymi ze Śląskiem,
9. Opieka nad miejscami pochówku żołnierzy poległych w II wojnie światowej,
10. Stworzenie muzeum historii Festung Breslau.

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i czynny udział we wszelkich imprezach, w tym plenerowych, odtwarzających wydarzenia historyczne,
2. Czynną współpracę instytucjami i organizacjami zajmującymi się historią , w szczególności historią Wrocławia, Śląska i II Wojny Światowej,
3. Gromadzenie, rekonstrukcję, renowację i konserwację umundurowania, wyposażenia, ekwipunku i pojazdów wojsk biorących udział w II Wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem wojsk walczących o Festung Breslau,
4. Gromadzenie uzbrojenia, szczególności broni strzeleckiej, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
5. Organizację "żywych lekcji historii", wystaw historycznych, prelekcji, odczytów oraz realizowanie programów edukacyjnych wśród dzieci młodzieży i dorosłych,
6. Organizowanie spotkań, pokazów obejmujących w szczególności wymianę doświadczeń pomiędzy rekonstruktorami i kolekcjonerami  
7. Organizowanie, wszelkiego rodzaju imprez dotyczących broni palnej w szczególności: spotkań  prelekcji, pokazów, treningów, zawodów.
8. Działalność publikacyjną w zakresie historii w szczególności: Wrocławia, Śląska i II Wojny Światowej,
9. Działania na rzecz utworzenia i utrzymania muzeum historii Festung Breslau,
10. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w szczególności na organizację imprez historycznych,
11. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami militarnymi historycznie związanymi z historią Wrocławia i Śląska,
12. Współpracę z właściwymi władzami oraz innymi podmiotami w zakresie zabezpieczania miejsc pochówku żołnierzy poległych w II wojnie światowej,
13. Promocję Wrocławia i Śląska.

§ 8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
2. O przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających decyduje uchwałą Zarząd, zaś honorowych - Walne Zgromadzenie Członków.
3. Nie może być Członkiem Stowarzyszenia osoba fizyczna lub prawna, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że propaguje ona faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

§ 10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację członka Stowarzyszenia i odbędzie półroczny staż kandydacki.


§ 11.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację członka Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 13.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału we wszelkich wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków,
c) przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą wszakże brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
§ 16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok,
rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres przekraczający rok.
uzasadnionego podejrzenia propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka,
e. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
 
§ 18.
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek minimum 10 Członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.
 
§ 19.
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnić swój skład osobowy na powstałe w trakcie kadencji wakaty w drodze kooptacji.
2. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekraczać połowy składu osobowego pochodzącego z wyboru.
3. Mandat członka powołanego w trybie kooptacji wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

§ 20.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca.
4. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie, zwołuje je Komisja Rewizyjna.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków poprzez informację na forum internetowym Stowarzyszenia, poprzez media społecznościowe lub przez wysłanie zawiadomienia na adres email podany przez członka, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków może złożyć Komisja Rewizyjna lub co najmniej 10 członków zwyczajnych Członków Stowarzyszenia pisemnie lub poprzez forum internetowe Stowarzyszenia.
8. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, wnioskodawca, który zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest uprawniony do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
9. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w każdym czasie, jeśli uzna jego zwołanie za konieczne.

§ 21.
1. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą łącz teleinformatycznych, w szczególności poprzez forum internetowe Stowarzyszenia lub media społecznościowe, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Trybu określonego w pkt. 1 nie stosuje się w sprawach zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Do ważności podjętych uchwał w trybie określonym w pkt. 1 wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej 1/2 liczby składu osobowego Stowarzyszenia.
4. Z uzgodnień dokonanych w trybie określonym w pkt. 1 sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki stanowisk poszczególnych członków.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, w szczególności:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
j. ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości oraz trybu uiszczania składek członkowskich.

§ 23.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 24.
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz od 2 do 6 członków, w tym Skarbnik.
2. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.
3. Zarząd może wybierać ze swego grona Sekretarza i Wiceprezesów.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 25.
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków.
 
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu
f. wnioskowanie o odwołanie członka Zarządu
g. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 28.
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody i pożytki z majątku Stowarzyszenia,
e. wpływy z działalności statutowej,
f. zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 29
1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenie Członków podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenie Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Celem niniejszej witryny internetowej jest tylko i wyłącznie prezentacja działalności Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau. Witryna ta w żadnym wypadku nie ma na celu propagowania ideologii totalitarnych i w żaden sposób nie jest związana z przekonaniami członków ww. Stowarzyszenia. Przedmioty zawierające symbole ustrojów totalitarnych, prezentowane na niniejszej witrynie, mają jedynie wartość historyczną, dokumentacyjną i poznawczą.

artykuły:


Ucieczka ze stalinowskiego raju


Kobiety w RKKA


Oficerowie polityczni w Armii Czerwonej


Niespokojna emerytura


Sto Gram


Radar i sowieckie myśliwce nocne


Fotografia wojenna


Francuzi w WH i SS


Deutsche Feldpost


Jednostki turkiestańskie w WH i SS


Prasa w Breslau

życie grupy: